piątek, 3 kwietnia 2015

Niepoprawnie Skomentowana BIBLIA część L


Po tym jak poznaliśmy Baalama, który gadał z oślicą i Balaka, który płacił za modły ku chwale swoich wrogów, sięgamy po ciąg dalszy. NIECH SIĘ, KURNA, BIĆ ZACZNĄ!!!

Rozdział 25


1 Gdy przebywali w Szittim, zaczął lud uprawiać nierząd z Moabitkami.

Hehehe…ciurlać się zachciało! Pewnie będzie kara, bo Boguś to pieprzony rasista!

2 One to nakłaniały lud do brania udziału w ofiarach składanych ich bożkom. Lud spożywał dary ofiarne i oddawał pokłon ich bogom.

Mało tego – jeszcze do innych bogów zaczęli się modlić…oj chyba niewielu do tej całej ziemi obiecanej wejdzie…

3 Izrael przylgnął do Baal-Peora, i gniew Pana zapłonął przeciw niemu.
4 I rzekł Pan do Mojżesza: Zbierz wszystkich [winnych] przywódców ludu i powieś ich dla Pana wprost słońca, a wtedy odwróci się zapalczywość gniewu Pana od Izraela.

Szubieniczki zamiast kamienowanka…jestem rozczarowany. Ale nie dokumentnie, tylko trochę…

5 Rozkazał więc Mojżesz sędziom Izraela: Zabijajcie każdego z waszych ludzi, którzy się przyłączyli do Baal-Peora.

Liczyłem na zabijanie wrogów, ale swoich też można…a co!

6 I oto przybył jeden z Izraelitów i przyprowadził Madianitkę do swoich braci przed oczami Mojżesza i całego zgromadzenia Izraelitów, którzy lamentowali u wejścia do Namiotu Spotkania.
7 Ujrzawszy to kapłan Pinchas, syn Eleazara, syna Aarona, chwycił w rękę włócznię, opuścił zgromadzenie,
8 poszedł za Izraelitą do komory namiotu i przebił ich obydwoje, mężczyznę Izraelitę i kobietę - przez jej łono. I ustała plaga wśród Izraelitów.

Niezły teatr! Pewnie wielu katolików chciałoby powrotu takich przedstawień…

9 Zginęło ich wtedy dwadzieścia cztery tysiące.

WOW! Tylko dlatego, że sobie pociupciali i zaczęli wierzyć w trochę inną bajeczkę? Mocne!

10 Mówił znowu Pan do Mojżesza:
11 Pinchas, syn Eleazara, syna kapłana Aarona, odwrócił mój gniew od Izraelitów, gdyż zapłonął pośród nich zazdrością. Dlatego nie wytraciłem zupełnie Izraelitów w mojej zazdrości.
12 Oznajmij więc: Oto Ja zawieram z nim przymierze pokoju.

Z jednym kolesiem? Znalazł pupilka sobie Boguś…

13 Będzie to dla niego i dla jego potomstwa po nim przymierze, które mu zapewni kapłaństwo na wieki, ponieważ okazał się zazdrosnym o swego Boga i dokonał przebłagania w imieniu Izraelitów.

Czyli zazdrość ogólnie jest zakazana, chyba, że dotyczy Boga.

14 Izraelita, który zginął z Madianitką, nazywał się Zimri, a był synem Salu, księcia jednego z rodów pokolenia Symeona.
15 Madianitka, którą zabito, nazywała się Kozbi i była córką Sura; ten był znowu głową jednego z pokoleń, czyli rodów madianickich.

Kogo to obchodzi! Znowu milion faktów, które nie będą miały znaczenia w dalszej opowieści…

16 Wtedy rzekł Pan do Mojżesza:
17 Jak z wrogiem obchodź się z Madianitami i wyniszcz ich,
18 gdyż oni wrogo odnosili się do was, oszukując was przez swoje knowania, posługując się Peorem, posługując się córką księcia madianickiego, ich siostrą Kozbi, która została zabita w dzień plagi, jak spadła ze względu na Peor.

I będzie bitka! W końcu!

Rozdział 26


1 Rzekł Pan do Mojżesza i Eleazara, syna kapłana Aarona:
2 Dokonajcie obliczenia całej społeczności Izraelitów według rodów, od dwudziestu lat wzwyż, zdolnych do walki.

NIEEEEEEEEE….znowu będą wymieniać te głupie imiona i genealogie…nuda!

3 Mojżesz więc i kapłan Eleazar na równinach Moabu, naprzeciw Jerycha nad Jordanem, tak zarządzili:
4 Od dwudziestu lat wzwyż, jak to Pan nakazał Mojżeszowi oraz Izraelitom przy wyjściu z Egiptu [spisze się lud]. Otóż Izraelici, którzy wyszli z ziemi egipskiej, byli następujący:

Kurwa! Olewam to! Serio…

5 Pierworodnym Izraela był Ruben; synami Rubena byli: Henoch, od którego pochodzi ród Henochitów; od Pallu pochodzi ród Palluitów.
6 Od Chesrona pochodzi ród Chesronitów; od Karmiego ród Karmitów.
7 To są rody Rubenitów. Liczba spisanych wynosiła czterdzieści trzy tysiące siedemset trzydziestu.
8 Synowie Pallu: Eliab,
9 a synowie Eliaba: Nemuel, Datan i Abiram. Datan i Abiram byli to właśnie ci, którzy jako przedstawiciele zgromadzenia powstali przeciw Mojżeszowi i Aaronowi ze zgrają Koracha podczas jej buntu przeciw Panu.
10 Wtedy ziemia rozwarła swoją paszczę i pochłonęła ich i Koracha, podczas gdy zgraja ginęła strawiona przez ogień - dwustu pięćdziesięciu mężów. Tak stali się oni jakby znakiem ostrzegawczym.
11 Synowie jednak Koracha nie zginęli.
12 Synowie Symeona według swoich rodów: od Nemuela pochodzi ród Nemuelitów; od Jamina ród Jaminitów; od Jakina ród Jakinitów.
13 Od Zeracha pochodzi ród Zerachitów; od Saula ród Saulitów.
14 To są rody Symeonitów: dwadzieścia dwa tysiące dwustu.
15 Synowie Gada według swoich rodów: od Sefona pochodzi ród Sefonitów; od Chaggiego ród Chaggitów; od Szuniego ród Szunitów.
16 Od Ozniego pochodzi ród Oznitów; od Eriego ród Eritów.
17 Od Aroda pochodzi ród Arodytów; od Areliego ród Arelitów.
18 To są rody Gadytów: według tego jak zostali spisani - czterdzieści tysięcy pięciuset.
19 Synami Judy byli Er i Onan. Er i Onan umarli w kraju Kanaan.
20 Synowie Judy według swoich rodów: od Szeli pochodzi ród Szelanitów; od Peresa ród Parsytów; od Zeracha ród Zerachitów.
21 Synowie Peresa: od Chesrona pochodzi ród Chesronitów; od Chamula ród Chamulitów.
22 To są rody Judy: według tego, jak zostali spisani - siedemdziesiąt sześć tysięcy pięciuset.
23 Synowie Issachara według swoich rodów: Tola, od którego pochodzi ród Tolaitów; od Puwy pochodzi ród Punitów;
24 od Jaszuba pochodzi ród Jaszubitów; od Szimrona ród Szimronitów.
25 To są rody Issachara: według tego, jak zostali spisani - sześćdziesiąt cztery tysiące trzystu.
26 Synowie Zabulona według swoich rodów: Sered, od którego pochodzi ród Sardytów; od Elona ród Elonitów, a od Jachleela ród Jachleelitów.
27 To są rody Zabulonitów liczące sześćdziesiąt tysięcy pięciuset spisanych.
28 Synowie Józefa według swoich rodów: Manasses i Efraim.
29 Synowie Manassesa byli: Makir, od którego pochodzi ród Makirytów; Makir był ojcem Gileada. Od Gileada pochodzi ród Gileadytów.
30 Synami Gileada byli: Jezer, od którego pochodzi ród Jezerytów; od Cheleka pochodzi ród Chelekitów.
31 Dalej Asriel, od którego pochodzi ród Asrielitów; i Sychem, od którego pochodzi ród Sychemitów.
32 Wreszcie Szemida, od którego pochodzi ród Szemidaitów, i Chefer, od którego pochodzi ród Chefrytów.
33 Selofchad, syn Chefera, nie miał synów, lecz tylko córki. Córkom Selofchada było na imię Machla, Noa, Chogla, Milka i Tirsa.
34 To są rody Manassesa: według tego, jak zostali spisani - pięćdziesiąt dwa tysiące siedmiuset.
35 To są synowie Efraima według swoich rodów: od Szutelacha pochodzi ród Szutlachitów; od Bekera ród Bakrytów, od Tachana ród Tachanitów.
36 A ci są synowie Szutelacha: Eran, od którego pochodzi ród Eranitów.
37 To są rody Efraimitów, razem trzydzieści dwa tysiące pięciuset spisanych. Są to potomkowie Józefa według swoich rodów.
38 Synowie Beniamina według swoich rodów: Bela, od którego pochodzi ród Belaitów; od Aszbela pochodzi ród Aszbelitów; od Achirama ród Achiramitów.
39 Od Szefufama pochodzi ród Szufamitów; od Chufama ród Chufamitów.
40 Synami Beli byli Ard i Naaman; [od Arda pochodzi] ród Ardytów, a od Naamana ród Naamitów.
41 To są potomkowie Beniamina według swoich rodów: według tego, jak zostali spisani - czterdzieści pięć tysięcy sześciuset.
42 To są synowie Dana według swoich rodów: od Szuchama pochodzi ród Szuchamitów; to są potomkowie Dana według swoich rodów.
43 Wszystkie rody Szuchamitów - według tego, jak zostały spisane: sześćdziesiąt cztery tysiące czterystu spisanych.
44 Synowie Asera według swoich rodów: od Jimny pochodzi ród Jimnaitów; od Jiszwiego ród Jiszwitów; od Berii ród Beriaitów.
45 Od synów Berii pochodzą: od Chebera ród Chebrytów; od Malkiela ród Malkielitów.
46 Córka Asera nazywała się Sarach.
47 To są rody Aserytów według tego, jak zostali spisani - pięćdziesiąt trzy tysiące czterystu.
48 Synowie Neftalego według swoich rodów: Jachsel, od którego pochodzi ród Jachseelitów; od Guni ród Gunitów,
49 od Jesera pochodzi ród Jisrytów; od Szillema ród Szillemitów.
50 To są rody Neftalego: według tego, jak zostali spisani - czterdzieści pięć tysięcy czterystu.
51 Ogólna zaś liczba wszystkich Izraelitów: według tego, jak zostali spisani - sześćset jeden tysięcy siedemset trzydziestu.

I co? Fajnie było to czytać?

52 Następnie tak mówił Pan do Mojżesza:
53 Pomiędzy nich ma być kraj rozdzielony, według liczby głów, jako dziedzictwo.
54 Pokoleniu, które ma więcej ludzi, przypadnie większy dział, a temu, które ma mniej - mniejszy. Każde otrzyma przydział odpowiadający danym spisu.

Pewnie poza rodem kapłanów, bo oni maja osobne miary i przywileje…

55 Kraj ma być dzielony losem, a dziedzictwo mają otrzymać według liczby imion w rodach.
56 Losem ma być rozdzielone dziedzictwo pomiędzy [rody] liczne i mniejsze.
57 A oto spis lewitów według ich pokoleń: od Gerszona pochodzi ród Gerszonitów; od Kehata ród Kehatytów; od Merariego ród Merarytów.
58 A dalsze rody lewitów to: Libnici, Chebronici, Machlici, Muszyci i Korachici. Kehat był ojcem Amrama.
59 Żona Amrama nazywała się Jokebed, a była córką Lewiego, urodzona w Egipcie. Z niej urodzili się Amramowi Aaron i Mojżesz oraz ich siostra Miriam.
60 Aaronowi urodzili się Nadab, Abihu, Eleazar oraz Itamar.
61 Jednak Nadab i Abihu zginęli, gdy nieśli przed Pana inny ogień w ofierze.
62 Było ich wszystkich mężczyzn [w wieku] od jednego miesiąca wzwyż dwadzieścia trzy tysiące. Nie byli jednak spisani wraz z Izraelitami i nie otrzymali działu pośród Izraelitów.

Nie dostali nic? Pewnie i tak będą wszystkim rządzić…takie głaskanie ludu…

63 To byli ludzie, których spisał Mojżesz i kapłan Eleazar na równinach Moabu w pobliżu Jordanu, naprzeciw Jerycha.
64 Pośród nich nie było nikogo z tych, których Mojżesz i Aaron spisali, gdy dokonywali spisu Izraelitów na pustyni Synaj.
65 Rzekł im bowiem Pan, że umrą na pustyni i nie zostanie z nich żaden oprócz Kaleba, syna Jefunnego, i Jozuego, syna Nuna.

Co? Całe pokolenie się wymieniło? Ne możliwe!!!

Rozdział 27


1 Następnie przyszły córki Selofchada, syna Chefera, syna Gileada, syna Makira, syna Manassesa, syna Józefa. Nosiły one imiona: Machla, Noa, Chogla, Milka i Tirsa.
2 Wystąpiły przed Mojżeszem, kapłanem Eleazarem, przed książętami i całą społecznością u wejścia do Namiotu Spotkania i rzekły:
3 Ojciec nasz umarł na pustyni, ale nie należał do zgrai tych, którzy się połączyli przeciw Panu, do zgrai Koracha. Umarł za swoje własne grzechy, a nie miał synów.
4 Czemuż więc imię naszego ojca, który nie miał syna, ma zniknąć z jego rodu? Daj nam przeto posiadłość pośród braci naszego ojca.

Kobiety występują o swoje prawa…zobaczymy teraz jak to jest u Bogusia z kobitkami…

5 Mojżesz przedstawił ich sprawę Panu,
6 a Pan rzekł do Mojżesza:
7 Córki Selofchada mają słuszność. Daj im bez wahania posiadłość dziedziczną pomiędzy braćmi ich ojca i przekaż im jego dziedzictwo.
8 Izraelitom zaś wydaj następujące polecenie: Gdy umrze mąż nie zostawiając syna, wtedy jego dziedzictwo przeniesiecie na jego córkę.
9 Jeśliby nie miał nawet córki, wtedy oddacie dziedzictwo jego braciom.
10 Gdyby i braci nie miał, wtedy oddacie dziedzictwo braciom jego ojca.
11 Jeżeli jego ojciec nie ma braci, wtedy jego dziedzictwo oddacie najbliższemu krewnemu w jego rodzie, i on je weźmie w posiadanie. Takie będzie prawo wśród Izraelitów, jak to Pan nakazał Mojżeszowi.

Nie jest źle, ale mogło być lepiej. Na przykład mógł powiedzieć, że kobiety mają takie same prawa dziedziczne jak mężczyźni…ale po co. Niech się ociekające krwią, cycate pustynne dziołchy męczą kolejne dziesiątki stuleci…

12 Potem Pan rzekł do Mojżesza: Wejdź na tę górę z łańcucha Abarim i popatrz na kraj, który daję Izraelitom.
13 Gdy go zobaczysz, zostaniesz przyłączony do swoich przodków, podobnie jak twój brat Aaron,
14 za to, żeście się sprzeciwili mojemu rozkazowi na pustyni Sin, gdy społeczność się zbuntowała, a trzeba było objawić przed nią moją świętość przez [danie im] wody. To są wody Meriba obok Kadesz na pustyni Sin.

Mojżesz umiera? Już? To chyba zaraz będzie koniec?

15 Rzekł więc Mojżesz do Pana:
16 O Panie, od którego zależy życie wszystkich istot, wyznacz do kierowania społecznością męża,
17 który by na jej czele wychodził i wracał, wyprowadzał ich i przyprowadzał, by społeczność Pana nie była jak stado bez pasterza.

Jasne, w ogóle nie dyskutuje, nie kłóci się i nie pomstuje, że po prostu umrze, bo Boguś ma obrażona dumę…dba o swoich ludzi…tja…

18 Pan odpowiedział Mojżeszowi: Weź Jozuego, syna Nuna, męża, w którym prawdziwie mieszka Duch, i włóż na niego swoje ręce.
19 Następnie przywiedź go przed kapłana Eleazara i przed całą społeczność i ustanów go w ich obecności wodzem.
20 Przenieś na niego część twojej godności, by cała społeczność Izraelitów była mu posłuszna.

Czyli Jozue będzie następny. Zobaczmy co to za typek…

21 Winien się jednak stawić przed kapłanem Eleazarem, a ten będzie za niego pytał Pana przez losy urim. Tylko na jego rozkaz winni wyruszać i na jego rozkaz wracać, zarówno on, jak i wszyscy Izraelici i cała społeczność.
22 Mojżesz wykonał wszystko, co mu nakazał Pan. Wezwał Jozuego i stawił go przed kapłanem Eleazarem i przed całym zgromadzeniem.
23 Następnie włożył na niego ręce i ustanowił go wodzem - stosownie do woli Pana oznajmionej przez Mojżesza.Ale zabijemy Mojżesza za tydzień i wtedy się przyjrzymy temu całemu Jozuemu…tymczasem…papulki!